Afspraken maken en annuleren

Het maken van afspraken gaat bij voorkeur via de afsprakenmodule op de website of via een whatsapp (0657946936) of email bericht (info@fitsportmassagerotterdam.nl). Bellen is mogelijk, maar tijdens behandelingen kan de telefoon niet opgenomen worden.

Annuleren van afspraken kan tot 24 uur van te voren. Hierna wordt er 50% van het behandeltarief in rekening gebracht.

Heeft u een afspraak gemaakt en komt u niet, dan wordt er 100% van het behandeltarief in rekening gebracht.

Wanneer u een afspraak maakt, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina vermeld staan.

Corona maatregelen

Vanuit de BMS is een hygiëneprotocol opgesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Klik hier om het hygiëneprotocol te lezen.

Werkwijze

Bij de eerste behandeling vindt een anamnese plaats en wordt er onder andere besproken of er gezondheidsproblemen of contra-indicaties zijn voor de behandeling. U bent zelf verantwoordelijk
voor het doorgeven van de juiste informatie. Bij het vertrekken van onjuiste of onvolledige informatie is FIT sportmassage niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. Wijzigen dient u zelf tussentijds door te geven. Alle behandelingen bij FIT sportmassage zijn geheel voor eigen verantwoording. FIT sportmassage is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of bijwerkingen van de behandelingen.

Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn redenen waarom iemand niet of gedeeltelijk niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist.
Absolute contra-indicaties: koorts, griep, hartaandoeningen, verhoogde stofwisseling, steenpuisten of andere besmettelijke huidziekten, infectieziekten, vaatziekten, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica of ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid, uitputting en zwangerschap.

Je mag wel gemasseerd worden, maar de plaats van de aandoening zal niet gemasseerd worden bij:
 • Beschadigde huid, bijvoorbeeld blauwe plekken, schaafwonden en open wonden
 • Lokale, actieve ontstekingen
 • Spataderen
 • Psoriasis
 • Vaatontsteking (de verzwakte vaten kunnen beschadigen door de druk)


Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ actief. De AVG is een inspanningswet waar alle organisaties in Nederland aan moeten voldoen. Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit.

Privacy Policy

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FIT sportmassage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door FIT sportmassage verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de behandeling(en).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FIT sportmassage de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door FIT sportmassage opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Klachten

Vanwege de Wkkgz is FIT sportmassage, via de BMS, aangesloten bij de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie Klachtenportaal Zorg.

Indien u een klacht heeft zijn de te volgen stappen:

 1. Maak uw klacht kenbaar bij de zorgaanbieder en probeer er samen uit te komen.
 2. Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met de Belangenvereniging BMS. Dit kan via e-mail: info@bms-belangenvereniging.nl of via het klachtenformulier op de website: www.bms-belangenvereniging.nl.
 3. Mocht dit ook niet tot een oplossing leiden dan kan zowel de cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg. Dit kan via e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl of via het formulier op de website: www.klachtenportaalzorg.nl.
In het klachtenregelement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenregelement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.